VÌ SAO TR? L??I ?N? TR? NH? CHÁN ?N CHA M? PH?I LÀM GÌ ?

tr? l??i ?n, bé l??i ?n là d? khi?n tr? nh? ch?m phát tri?n, còi x??ng và kém thông minh. Nh?ng ?ôi khi ba cha m? không hi?u h?t v? nguyên nhân gây ra tình tr?ng tr? nh? l??i ?n nên ba cha m? th??ng lúng túng trong vi?c c?i thi?n tình hình này.

Vì sao bé yêu l??i ?n ? T?i sao be luoi an ?
Bé l??i ?n do thói quen ?n u?ng không t?t c?a tr? nh?
Nh?ng thói quen này th??ng là do ba m? vô tình t?o ra cho tr? nh?. Nh?t là trong th?i kì bé h?c t?p ?n d?m, là kho?ng th?i gian bé luy?n t?p ?? phát tri?n th? giác và ch?c n?ng nhai. Nh?ng n?u ba má ch? quan trong giai ?o?n này có th? t?o cho bé thói quen nhai nu?t ch?m ch?m, ng?m ?? ?n trong mi?ng. Bé ch? thích ti?p nh?n th?c ph?m “l?ng”, ng?i nhai các lo?i ?? ?n nh? rau, hoa qu?, th?t b?m …

bé yêu l??i ?n do bé yêu không t?p trung ?n u?ng
Khi b?t ??u bi?t ?n, tr? r?t thích ?n k?o ng?t và socola. N?u ba cha m? cho bé ?n tùy ti?n s? d?n t?i tình tr?ng bé “l?ng d?” và không h?ng thú v?i b?a ?n chính n?a. M?t ?i?m khi?n bé không h?ng thú n?a là bé th??ng v?a ?n v?a ch?i ho?c v?a ?n v?a xem tivi. Chính nh?ng ho?t ??ng ngoài l? này ?ã gây phân tán s? t?p trung ?n u?ng c?a bé yêu, ?nh h??ng x?u t?i c?m giác ngon mi?ng. Hình thành tình t?ng bé l??i ?n qua th?i gian.

Gi? ?n “tùy h?ng” d?n t?i tr? l??i ?n
Bé có th? ?n b?t k? lúc nào là m?t thói quen không t?t. Bé không phân bi?t rõ ???c c?m giác no, ?ói mà bé ch? ?n khi th?y thích. ?i?u này làm cho m?i b?a bé yêu ?n không nhi?u và c?ng không th?c s? th?y ngon.
Bé l??i ?n vì m? chi?u bé ch? cho bé ?n nh?ng gì bé thích
Ba cha m? ch? cho bé ?n nh?ng món bé khoái kh?u. Vì cho r?ng ?n nh?ng món bé thích bé s? ?n nhi?u h?n. Song ?ây là m?t thói quen không t?t vì nó khi?n tr? nh? không th? h?p th? ??y ?? dinh d??ng, c?ng nh? b? qua m?t s? món ?n ngon có th? bé thích. Và ??c bi?t là bé r?t nhanh chán món ?n “khoái kh?u” c?a chính mình, d?n ??n bé l??i ?n ngay c? v?i nh?ng món khoái kh?u ?y

Không khí ?n u?ng tho?i mái và ?m áp b? b? qua
M?t ?i?m r?t quan tr?ng ?ó là nhi?u ba má th??ng không chú ý t?i không khí ?n u?ng. Khi bé không ?n các má th??ng thi?u kiên nh?n mà n?i nóng ho?c t?c gi?n, khi?n không khi ?n u?ng c?ng th?ng. D?n d?n bé s? r?t s? ?n u?ng. Và m?t ?i?u mà nhi?u ba má b? qua ?ó là không khí gia ?ình trong b?a ?n vì ba cha m? th??ng cho bé ?n riêng, tr??c ho?c sau b?a ?n c?a c? nhà. Ba má ch?a bi?t r?ng n?u ?n cùng v?i các thành viên khác, bé yêu s? ?n ngon h?n và nhi?u h?n so v?i khi ?n m?t mình.

Tình tr?ng b?nh lý khi?n bé yêu l??i ?n
M?t nhóm nguyên nhân khác d?n t?i tình tr?ng bé l??i ?n ?ó chính là do tr? nh? không kh?e trong ng??i. C?ng gi?ng nh? ng??i l?n, khi bé yêu không kh?e, tr? nh? c?ng chán ?n. Bé yêu có th? g?p khó kh?n trong vi?c nhai nu?t do m?c r?ng, ?au h?ng… khi?n bé không mu?n ?n. Tình tr?ng này kéo dài làm cho bé không h?ng thú v?i vi?c ?n u?ng.
bé yêu l??i ?n do b? r?i lo?n tiêu hóa
tr? nh? có th? l??i ?n do h? tiêu hóa c?a tr? nh? ho?t ??ng không bình th??ng. Tr? có c?m giác bu?n nôn, ?au b?ng, n?ng h?n là tiêu ch?y, táo bón, nh?ng bi?u hi?n này ??u khi?n bé yêu có c?m giác chán ?n. Nguyên nhân có th? là ???ng ru?t c?a tr? b? lo?n khu?n, r?i lo?n s? co bóp ho?c ti?t d?ch trong d? dày và ru?t.

Bé b? nhi?m khu?n
Khi bé yêu b? virus ho?c vi khu?n xâm nh?p, gây viêm nhi?m m?t s? c? quan nh? tai, m?i, h?ng, m?t, ???ng tiêu hóa khi?n bé yêu b? ho, s?t và m?t m?i. Tr? không mu?n ?n và ?n r?t ít.

T?t c? các tình tr?ng b?nh lý kéo dài ??u hình thành ? tr? m?t thói quen ?n hi?m khi h?n và không h?ng thú v?i vi?c ?n u?ng. Các c? ch? s?n sinh d?ch và enzyme c?ng vì th? mà l??i ho?t ??ng h?n, góp ph?n vào tình tr?ng tr? nh? l??i ?n.

tr? l??i ?n cha m? ph?i làm gì ?
Tr??c h?t cha m? nên tìm hi?u ra nguyên nhân chính làm cho tr? l??i ?n. M?t khác cha m? c?n xây d?ng l?i ch? ?? ?n khoa h?c và thích h?p v?i tr? nh?. ??a bé yêu ?i khám bác s? ?? ch?a tr? n?u nh? bé yêu g?p các v?n ?? v? tiêu hoá, lí do chính gây bi?ng ?n, l??i ?n ? tr? nh?. Sau ?ó cha m? hãy t? lên th?c ??n tu?n các món ?n v?i s? thay ??i, m?i m? cho bé.

Khi bé chán ?n cha m? không nên ép hay c? nh?i nhét cho tr? nh?. Hành ??ng ?ó ch? khi?n bé yêu phát ho?ng và nôn tr? th?c ?n ra ngoài. T?o cho bé thói quen ?n vui v? lý thú, bàn ?n ?a d?ng nh?ng món ?n ???c tr?ng bày ng? ngh?nh s? t?o h?ng thú cho bé ?n ngay ?y mà! M? và bé hãy cùng vi?t lên “nh?t ký mum mum” ?? bé háo h?c h?n cho các b?a ti?p theo và nhìn l?i m?i b?a bé ?n m?y bát c?m, m?y chén canh, có s? ti?n b? rõ r?t nh? th? nào nhé!

Chúc các m? s?m khác ph?c ???c tình tr?ng bé l??i ?n nhé !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mawlamyine - myanmar

Myanmar Embassies List and Visa Updates

Myanmar Tour FAQs updated